Cesena – Forlì – Emilia Romagna (3/3)

© Giacomo Pretolesi