Cesena – Forlì – Emilia Romagna (2/3)

© Giacomo Pretolesi